Audició dels alumnes de l’Escola Municipal de Musica Pau Casals del Vendrell

ISIDRE VALLES, ORGUE TOCCATA EN soL MENOR – JOItANNES PAcltElbEl (16~l …1706) “JEsu MEiNE fREudE” • JOItANN GOrrFRiEd WAhltER (1684…1748) NÚRIA BATET, MEZZO”‘SOpRANO. Tltou sltAlL bRiNG TItEM iN (ISRAel iN EGYPT) – GEORG fRiEdRiclt HANdd (168~ … 17~9) O OUAM TRi5Tis ET AfRiCTA (STAbAT MATER) – fRANZ JOSEplt HAydN (17l2…1809) MIREIA MERCADÉ, vioLí ALLEGRo dE…